2021

120 Download

Understanding Fermi resonances in the complex vibrational spectra of the methyl groups in methylamines

Qian-Rui Huang, Tomoya Endo, Saurabh Mishra, Bingbing Zhang, Li-Wei Chen, Asuka Fujii, Ling Jiang,* G. Naresh Patwari,* Yoshiyuki Matsuda,* and Jer-Lai Kuo*

Phys. Chem. Chem. Phys., 2021, 23, 3739-3747.

119 Download

Infrared spectroscopy of neutral clusters based on a vacuum ultraviolet free electron laser

Gang Li, Chong Wang, Hui-jun Zheng, Tian-tong Wang, Hua Xie, Xue-ming Yang, and Ling Jiang*

Chin. J. Chem. Phys., 2021, 34, 51-60.

118 Download

Vibrational signature of dynamic coupling of a strong hydrogen bond

Shukang Jiang,# Mingzhi Su,# Shuo Yang,# Chong Wang,# Qian-Rui Huang,# Gang Li, Hua Xie, Jiayue Yang, Guorong Wu, Weiqing Zhang, Zhaojun Zhang,* Jer-Lai Kuo,* Zhi-Feng Liu,* Dong H. Zhang, Xueming Yang, and Ling Jiang*

J. Phys. Chem. Lett., 2021, 12, 2259-2265.

117 Download

Observation of carbon-carbon coupling reaction in neutral transition metal carbonyls

Chong Wang,# Qinming Li,# Xiangtao Kong,# Huijun Zheng, Tiantong Wang, Ya Zhao, Gang Li, Hua Xie, Jiayue Yang, Guorong Wu, Weiqing Zhang, Dongxu Dai, Mingfei Zhou,* Xueming Yang, and Ling Jiang*

J. Phys. Chem. Lett., 2021, 12, 1012-1017.


116 Download

Spectroscopic Identification of Transition-Metal M[η2 -(O,O)C] Species for Highly-Efficient CO2 Activation

Huijun Zheng,# Xiangtao Kong,# Chong Wang, Tiantong Wang, Dong Yang, Gang Li, Hua Xie, Zhi Zhao,* Ruili Shi, Haiyan Han, Hongjun Fan,* Xueming Yang, and Ling Jiang*

J. Phys. Chem. Lett., 2021, 12, 472-477.

115 Download

CO Oxidation on the Heterodinuclear Tantalum−Nickel Monoxide Carbonyl Complex Anions

Jumei Zhang,# Ya Li,# Yan Bai, Gang Li, Dong Yang, Huijun Zheng, Jinghan Zou, Xiangtao Kong, Hongjun Fan, Zhiling Liu,* Ling Jiang,* and Hua Xie*

Chin. Chem. Lett., 2021, 32, 854-860.