2002

Interaction of the Atoms (H, S, O, C) with the Cu(111) Surface

Guichang Wang*, Ling Jiang, Zunsheng Cai, Yinming Pan, Naijia Guan, Yang Wu, Xuezhuang Zhao,* Yongwang Li, Yuhan Sun, and Bing Zhong

J. Mol. Struc. (THEOCHEM) 2002, 589-590, 371-378.