2003

A Theoretical Study of Surface-Structural Sensitivity of the Reverse Water-Gas Shift Reaction over Cu(hkl) Surfaces

Gui-Chang Wang*, Ling Jiang, Xian-Yong Pang, Zun-Sheng Cai, Yin-Ming Pan, Xue-Zhuang Zhao, Yoshitada Morikawa, and Junji Nakamura

Surf. Sci. 2003, 543, 118-130.

Investigation of the Kinetic Properties for the Forward and Reverse WGS Reaction by Energetic Analysis

Guichang Wang*, Ling Jiang, Yuhua Zhou, Zunsheng Cai, Yinming Pan, Xuezhuang Zhao, Yongwang Li, Yuhan Sun, Bing Zhong, Xianyong Pang, Wei Huang, and Kechang Xie

J. Mol. Struc. (THEOCHEM) 2003, 634, 23-30.

The First Observation of Nitrogen-Carbonyl Bonding:Self-Assembly of N-oxalyl 2,4-dinitroanilide Assisted by a Weak N∙∙∙O=C Interaction

Zhenming Yin, Ling Jiang, Jiaqi He, and Jin-Pei Cheng*

Chem. Commun. 2003, 18, 2326-2327.

Surface Structure Sensitivity of the Water-Gas Shift Reaction on Cu(hkl) Surfaces: A Theoretical Study

Guichang Wang*, Ling Jiang, Zunsheng Cai, Yinming Pan, Xuezhuang Zhao, Wei Huang, Kechang Xie, Yongwang Li, Yuhan Sun, and Bing Zhong

J. Phys. Chem. B 2003, 107, 557-562.