Return

Assistant Professor Gang Li(李刚)


Education and Working Experience

2005 – 2009 Henan University Bachelor degree 

2009 – 2015 Dalian University of Technology Ph.D candidate 

2015 – 2017 Henan University of Urban Construction Lecturer, 

2017 – 2020 DICP, CAS Postdoctor 

2020 – Now Assistant Professor


Research interest 

Detection intermediates for elucidating catalytic mechanism 


Address 

Room 301, Building 38, 457 Zhongshan Road, Dalian 116023, China. 

Email: gli@dicp.ac.cn

Representative Publications

(5) Gang Li,# Yang-Yang Zhang,# Qinming Li,# Chong Wang, Yong Yu, Bingbing Zhang, Han-Shi Hu, Weiqing Zhang, Dongxu Dai, Guorong Wu, Dong H. Zhang, Jun Li,* Xueming Yang,* and Ling Jiang*, Infrared spectroscopic study of hydrogen bonding topologies in the smallest ice cube, Nature Communications, 2020, 11, 5449.

(4) Gang Li, Chong Wang, Qinming Li, Huijun Zheng, Tiantong Wang, Yong Yu, Mingzhi Su, Dong Yang, Lei Shi, Jiayue Yang, Zhigang He, Hua Xie, Hongjun Fan, Weiqing Zhang, Dongxu Dai, Guorong Wu, Xueming Yang, and Ling Jiang*, Infrared+vacuum ultraviolet two-color ionization spectroscopy of neutral metal complexes based on a tunable vacuum ultraviolet free-electron laser, Review of Scientific Instruments, 2020, 91, 034103.

(3) Gang Li, Lu Li, Lijun Jin, Zichao Tang*, Hongjun Fan*, Haoquan Hu*, Methyl substitution effect in pyrolysis of coal-based model compound isomers, Fuel Processing Technology, 178 (2018) 371-37.

(2) Gang Li, Jumei Zhang, Hua Xie, Xiangtao Kong, Ling Jiang*, Ligand-Enhanced CO Activation by the Early Lanthanide-Nickel Heterodimers: Photoelectron Velocity-Map Imaging Spectroscopy of LnNi(CO)n- (Ln = La, Ce), Journal of Physical Chemistry A, 122 (2018) 3811-3818.

(1) Xiaoguang Guo, Guangzong Fang, Gang Li, Hao Ma, Hongjun Fan, Liang Yu, Chao Ma, Xing Wu, Dehui Deng, Mingming Wei, Dali Tan, Rui Si, Shuo Zhang, Jianqi Li, Litao Sun, Zichao Tang, Xiulian Pan, Xinhe Bao*, Direct, nonoxidative conversion of methane to ethylene, aromatics, and hydrogen, Science, 344 (2014) 616-619.